Skip to main content

066 7195000 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Fáilte go dtí

  Ionad Tacaíochta Oideachais Thrá Lí

  "Forbairt leanúnach phearsanta agus ghairmiúil a sholáthar do mhúinteoirí agus do phobail scoile"

  Welcome to the
  Tralee Education Support Centre

  "Providing continuous personal and professional development for teachers and school communities"

Cúrsaí Ag Teacht

Upcoming Courses

Cláraigh & Logáil Isteach

Register and Login

Chun áit a chur in áirithe ar chúrsa tá sé riachtanach clárú ar an suíomh Gréasáin ar dtús.

To book a place on a course it is essential to register on the website first.
Clárú d'Úsáideoirí Nua
New User Register


Má tá tú cláraithe cheana logáil isteach le do thoil
If you have already registered please login
Logáil Isteach
User Login

Ár Nuachtlitir

Our Newsletter

Cláraigh lenár Nuachtlitir le do thoil a choinneoidh tú ar an eolas faoi chúrsaí agus imeachtaí san ionad.

Please signup to our Newsletter which will keep you informed about courses and events in the centre.

Newsletter Signup

Suíomh

Location
 • edcentre

  Fáilte go hIonad Tacaíochta Oideachais Thrá Lí

  Tralee Education Support Centre
 • We are located in the IT North Campus

  Táimid lonnaithe i gCampas Thuaidh IT

  We are located in the IT North Campus
 • <strong>facilities for conferences and training</strong>

  Áiseanna Oiliúna TF agus ríomhaireachta den scoth

  Excellent IT training facilities and computing
 • Suíomh sár-oiriúnach d'imeachtaí

  The perfect location for events

Ionad Tacaíochta Oideachais Thrá Lí

Drom Tacair
Trá Lí
Contae Chiarraí


066 7195000
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tralee Education Support Centre

Dromthacker
Tralee
County Kerry

Táimid anseo chun:

Oiliúint, forbairt agus tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí agus don phobal scoile i gcoitinne, ó thaobh freastal ar riachtanais múinteoirí agus pobail scoile a bhfuil taighde déanta orthu go háitiúil agus trí rannpháirtíocht i gCláir Inseirbhíse Náisiúnta.

A bheith páirteach, mar mhór-acmhainn straitéiseach laistigh den oideachas, i raon tionscadal, clár agus tionscnamh náisiúnta agus eile.

Gníomhú chomh fada agus is féidir mar ionad acmhainne agus cruinnithe do phobal na scoile áitiúil.

Pleanáil d’fhorbairt saineolais i bpríomhréimsí agus a leithéid de shaineolas a roinnt ar fud Líonra na nIonad Tacaíochta Oideachais.

Comhoibriú agus teagmháil a dhéanamh le hIonaid Tacaíochta Oideachais eile chun a chinntiú go mbunaítear Líonra Ionad éifeachtach.

Is mian leis an Ionad Tacaíochta Oideachais aitheantas a thabhairt do thacaíocht Rannóg Oideachais Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna.

We are here to:

Provide training, development and support for teachers and the wider school community, both in terms of meeting locally researched and identified teacher and school community needs and through involvement in National In-service Programmes.

 • Be involved, as a major strategic resource within education, in a range of national and other projects, programmes and initiatives. 

 • Act as far as possible as a resource and meeting centre for the local school community. 

 • Plan for the development of expertise in key areas and to share such expertise throughout the Education Support Centre Network. 

 • Co-operate and engage with other Education Support Centres so as to ensure that an effective Network of Centres is established. 

The Education Support Centre wishes to acknowledge the support of the Teacher Education Section of the Department of Education and Skills